ЛАГ ПРЕСПА – Ресен

Здружението за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА ПРЕСПА – Ресен се организира и делува на подрачјето на територијата на општина Ресен и е формирано со цел слободно здружување, заради остварување одржлив рурален развој и социо – економска сигурност, како и остварување на … Continued

Среќен Живот – Тетово

  Здружениe за поддршка на семејства, поединци и групи Среќен Живот – Тетово   Здружението Среќен Живот е невладина и непрофитна организација формирана во декември 2001. Во својата долгогодишна работа организацијата работи на унапредување на ментално здравје на деца, млади и … Continued

Организација на жените на град Скопје (ОЖС)

  Здружението Организација на зените на град Скопје (ОЖС) е формирана 1991 г. и функционира како, невладина, непартиска, непрофитна организација со основна цел за заштита на жената, целосно почитување на нејзината личност и интегритет, ослободување од стереотипите, борба против секаков … Continued

Светла Иднина – Кочани

  Основни информации:  ЦККЕР “Светла Иднина” од Кочани е основана според Законот на здруженија на граѓани и фондации на 2 септември 2001 година во Кочани. Мисија на организација: Центар за култура, комуникација и образование на Ромите “Светла идна” – Кочани … Continued

Ориентационен клуб „Златоврв“ – Прилеп

  Нашето здружение преку општествена дејност ги воспитува своите членови за полесно совладување на пречки, ги негува позитивните особини во природа, ги негува позитивните особини на општествено активна и прогресивна личност, создава навики за организирана и колективна активност кај своите … Continued

НВО КХАМ Делчево

        Водени од потребата за остварување, заштита и уогласување на своите интереси и уверувања како и заради вршење на дејности и активности за подобрување и унапредување на образованието кај младите Роми, подобрување на нивната социјална положба и … Continued

ЗИП Институт

ЗИП Институт е организација насочена кон изготвување и дисеминација на високо-квалитетни, објективни и сеопфатни идеи и анализи од централно значење за демократизацијата и интеграцијата на Македонија во ЕУ. ЗИП се стреми да стане гласноговорник на процесот на демократизација во земјата … Continued

ЛАГ Агро Лидер

  ЗА НАС Здружението за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштани е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение, формирано со слободно здружување. Основањето на ЛАГ АГРО ЛИДЕР – КРИВОГАШТАНИ овозможува заедничка соработка на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, а … Continued

Институтот за истражување на политики и добро Владење

Институтот за истражување на политики и добро Владење Скопје- е непрофитабилен истражувачки институт (тинк-танк). Формиран во 2012 година од група на млади истражувачи од Македонија. Нашата мисија е да ги промовираме демократските вредности, доброто владеење и развојот во Македонија и … Continued

НВО Центар Кичево

ЦЕНТАР ЗА ПОМОШ И ИНТЕГРИРАЊЕ НА НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ И РАЗВИЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО Кичево, НВО Центар Кичево Фокусот на нашата организација е: Унапредување на јавни заеднички работи, како решавање на одредени општествени проблеми преку организирање на образовни активности, заштита … Continued