Втора фаза –граѓански средби

 

Во месец ноември и декември 2017, како дел од активностите на проектот беа организирани вкупно 24 граѓански средби во шест општини во нашата земја. Во секоја од општините Кочани, Делчево, Ресен, Карпош, Теарце и Чашка беа одржани по 4 средби.

На овие средби, беше направена идентификација на приоритетни проблеми во заедницата, изнаоѓање и дефинирање на нивни решенија кои ќе бидат составен дел од годишната програма на зедничките потреби на заедницата.